Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztatás

A nemzeti és az európai jog rendelkezései alapján Önt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a 2017.02.20 és 05.31. között a televíziós és online hirdetési felületeken, illetve a www.bakker-akcio.hu oldalon meghirdetett ’100 tavaszi virághagyma” reklámkampányban (a továbbiakban: Reklámkampány) való részvételre és a Reklámkampányhoz kapcsolódó minden adatkezelésre, továbbá minden egymás közötti közlésre és minden velünk létrejött megállapodásra. A Bakker cégcsoport (a továbbiakban: Bakker) tiszteltben tartja a Landing oldal (www.bakker-akcio.hu) minden látogatójának és a Reklámkampányban rendelést leadó valamennyi személynek a személyiségi jogait és a személyes adatokhoz fűződő jogait. A megrendelők a megrendelésükről visszaigazolás kapnak rendeles@bakker-akcio.hu e-mail címről.

Az adatkezelés célja

A Bakker cégcsoport tagjaként a Bakker Holland Hungary Kft. Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, mely kertészeti termékek offline és online értékesítésével foglalkozik. A Bakker a személyes adatok kezelését kizárólag az Ön hozzájárulása alapján végzi.

Az Ön személyes adatait a Bakker ügyfél adatbázisa tartalmazza. Az adatbázis felett az ellenőrzést a Bakker Hillegom B.V. gyakorolja. Az általunk kezelt adatok az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokból (a Reklámkampányban való részvétel során a megrendelése házhozszállítása céljából, illetve a hírlevelünkre való feliratkozás okán, részünkre önkéntesen megadott, birtokunkba jutott adatok: az Ön neve, címe, telefonszáma, feliratkozás esetén az Ön e-mail címe) állnak össze. Az Ön adatai a Reklámkampányban való részvétel, a megrendelt termékek házhozszállítása, illetve az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel érdekében, valamint előzetes hozzájárulása esetén a Bakker és partnerei által végzett marketing tevékenység körében kerülnek felhasználásra.

A Bakker által végzett adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tartja nyilván. A hatósági felügyelet biztosítja az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelenben és jövőben való bizalmas kezelését a hatályos nemzeti és európai jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

Önnek jogában áll megtiltani, hogy személyes adatait a megrendelése teljesítésén kívül további azonosításra, kapcsolatfelvétel céljára, valamint a Reklámkampánytól független marketing célokra használjuk. A Bakker harmadik fél üzleti ajánlatát kizárólag a saját rendszerén keresztül továbbítja Önnek, személyes adatai harmadik fél részére történő átadása nélkül. Amennyiben Ön megtiltja üzleti partnereink kereskedelmi ajánlatainak az Ön címére történő közvetítését és a továbbiakban nem kíván kereskedelmi ajánlatokat kapni a Bakkertől, illetve amennyiben adataiba be kíván tekinteni, úgy ügyfélszolgálatunkkal a 2041 Budaörs, Pf.: 396. postacímen vagy a kapcsolat.hu@bakker.com elektronikus levelezési címen, vagy telefonon a 06-23-802-690-es számon munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között tud kapcsolatba lépni.

Amennyiben kizárólag a Reklámkampányban meghirdetett ajánlaton kívül igényt tart a Bakker egyéb reklámanyagaira és akciós tájékoztatására, legyen kedves jelezni ezt már a megrendelés leadásakor a landing oldalon (www.bakker-akcio.hu) az erre szolgáló négyzet bejelölésével. A Bakker nem küld Önnek további (nyomtatott) reklámajánlatokat, amennyiben Ön nem jelöli meg erre vonatkozó előzetes igényét.

Az Ön írásbeli kérelmére a Bakker tájékoztatást ad az Ön Bakker által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Bakker köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Bakker köteles írásban közölni Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen jogi alapon sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Bakker tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C, www.naih.hu, a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Bakker a Hatóságot évente, a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a Bakker által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Bakker rendelkezésére áll, a személyes adatot a Bakker helyesbíti. Személyes adatainak helyesbítését írásban Ön is bármikor kérheti.

A Bakker a személyes adatát törli, ha a) kezelése jogellenes; b) Ön - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri; c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha a Bakker az Ön helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Bakker tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Bakker a Reklámkampány dokumentációját és a résztvevők (személyes) adatait a Reklámkampány tisztaságához és ellenőrizhetőségéhez fűződő érdek gyakorlása érdekében 5 évig megőrzi.

Amennyiben Ön a Reklámkampányhoz kapcsolódó személyes adatok törlése iránti kérelemmel fordul a Bakkerhez, akkor a Bakker az Infotv. 17. § (4) bekezdése alapján a személyes adatokat törlés helyett zárolhatja. Az adatok zárolása esetén a Bakker a törlési kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles Önnel írásban felvenni a kapcsolatot és hozzájárulását kérni ahhoz, hogy adatait a Reklámkampányhoz kapcsolódó jogai érvényesítése céljából tovább kezelhesse. Amennyiben Ön a megkeresés megtörténtétől számított 8 napon belül írásban hozzájárul az adatok további kezeléséhez, úgy a Bakker jogosult az adatoknak a Reklámkampányhoz kapcsolódó jogok érvényesítésére nyitva álló időre való kezelésére azzal, hogy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja lesz, nem pedig az Infotv. 17. § (4) bekezdése. Amennyiben Ön a megkeresés megtörténtétől számított 8 napon belül írásban nem járul hozzá az adatok további kezeléséhez, úgy a Bakker az adatokat haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény.

Biztonságos online környezet

A Bakker megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön adatai elvesztésének, megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik személy általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek.

Az Ön e-mail címe

Amennyiben Ön a Reklámkampányban való részvétele (megrendelés leadása) mellett feliratkozik a Bakker hírlevelére is, akkor az e-mail címének megadásával kifejezetten és előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét kereskedelmi célra használjuk, azaz Önnek megküldjük lemondásig a Bakker hírleveles ajánlatait. A hírlevelek nem kötelezik Önt vásárlásra és bármikor lemondhatóak vagy a hírlevél láblécében található Lemondás linkre kattintva, vagy az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel útján (kapcsolat.hu@bakker.com vagy +36 23 802 690).

Az Ön e-mail címét semmilyen módon nem adjuk át harmadik személy vagy üzleti partnereink részére.

Reklámkampány

Az Ön személyes adatai szükségesek a Reklámkampányban beérkező megrendelése megfelelő teljesítéséhez, azaz a megrendelt 100 virághagyma ajánlat házhoz szállításához, a megrendelő beazonosításához és a megrendelővel való adott esetben szükséges telefonos kapcsolatfelvételhez.
A reklámkampányban meghirdetett kereskedelmi ajánlat a Bakker honlapján is elérhető (www.bakker.com/hu-hu) és érvényesek rá a Bakker általánosan használt Általános Szerződési Feltételei. (https://www.bakker.com/hu-hu/sc/altalanos-szerzodesi-feltetelek)

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

A Bakker fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosításához. A módosításokat Ön a www.bakker-akcio.hu oldalon tudja nyomon követni.

Jogorvoslatok

A Hatóságnál bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Cégnév: Bakker Holland Hungary Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 89.
(ezen a címen személyes ügyfélszolgálat nem működik)
Postacím: 2041 Budaörs, Pf.: 396
Cégjegyzékszám: 13-09-105493
Adószám: 13600301-2-13
Telefon: 06 23 802 690
Fax: 06 23 802 691
Honlap: www.bakker-holland.hu
E-mail: kapcsolat@bakker-holland.hu
Képviselő: Petr Steiner ügyvezető

és

Cégnév: Bakker Hillegom B.V.
Székhely: 2163 HA Lisse, Meer en Duin 1-5., Hollandia
Telefon: (00 31) 0252 438333
Fax: (00 31) 0252 438300
Honlap: www.bakker-hillegom.nl

A Reklámkampánykal kapcsolatos adatok feldolgozását a Bakker Holland Hungary Kft-vel kötött szerződés alapján az Adamina Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Ezen társaság adatai:

Cégnév: Adamina Consulting Kft.
Bejegyzett székhely: 1029 Budapest, Honfoglalás u. 40.
Cégjegyzékszám: 01 09 912478
Adószám: 14626157-2-41
Képviselő: Sárosi Eduárd, ügyvezető